Công Phượng ơi, đừng sợ!
Bầu Đức biết thua vẫn kiện!