Công Phượng ơi, đừng sợ!
Bầu Đức biết thua vẫn kiện!
Bầu Đức, vui thôi xin ông đừng vui quá!