Sài Gòn 5-2 Hà Nội

Hanel Ocean 2-2 Dương Nội

Bình luận 31

Cường Quốc 2-1 Tin Lớn & Anh Em

Bình luận 32

DƯƠNG NỘI 1-3 GIA VIỆT

Bình luận 35

HANEL OCEAN 1-0 MVCORP

Bình luận 34

TIN LỚN & ANH EM 2-2 THÀNH ĐỒNG

Bình luận 30

Moon 2-2 Văn Minh

Bình luận 35

Cường Quốc 1-2 Top Group

Bình luận 35

EOC 4-2 Nguyễn Trãi

Bình luận 23

VĂN MINH 1-0 DƯƠNG NỘI

Bình luận 24